شهادت حضرت محسن بن علی سلام الله علیه

قسمت نبود

 

قِسمَت نبـود تـا کـه برایم پسر شوی

بر شانه های شاخه ی طوبا ثمر شوی

 

می خواست در خیال خودش کم بیاوری

شاید که تو سقوط کنی منکَسَر شوی

 

دنیا نیامـدی بـه گمـانم کـه عاقبت

سرتا به پا به همره او شعله ور شوی

 

شاید کـه در اِزای خودت بین ضربه ها

ضربی به جان پذیری و او را سپر شوی

 

تـا «کشـته ی فتـاده» بـه دامـان فـاطمـه

تا «صید دست و پا زده» ی پشت در شوی

 

ای کـاش می شکست همـانجا ورای در

پایی که خواست با لگدش مختصر شوی

 

یک بـار میخ خونی و یک بـار هم زمین

دادند مژده ات که از این کشته تر شوی

 

 مجید لشکری

 

 

زن در این برزخ پر زخم چه رنجی دیده است؟

بیست سالش نشده داشت قدش خم می شد

 

تا زمین خورد صدا کرد "علی چیزی نیست"

شیشه ای بود که صد قسمت مبهم می شد

 

آن طرف مرد سکوتش چقدر فریاد است

روضه جان سوز تر از غربت او هم می شد؟

 

"میخ کوتاه بیا همسرم از پا افتاد

میخ هر لحظه در این عزم مصمم می شد

 

غنچه دارد گل من تیغ نزن بی انصاف

حیف،بابا شدنم داشت مسلم می شد"

/ 0 نظر / 13 بازدید